Brugerbetingelser

Vilkår hannelynge.dk

hannelynge.dks vilkår består af følgende hovedafsnit:

– Din brug af hannelynge.dk

– Særlige betingelser vedrørende ’Video opload af undervisningssessions’

– Privatlivspolitik

– Slutbrugerlicensaftale

– Lovvalg og værneting

– Automatisk fornyelse af abonnement

DIN BRUG AF hannelynge.dk

hannelynge.dk er et middel til selvhjælp. Det er dit eget ansvar, hvordan du bruger undervisningen, og din egen risiko, hvordan din brug af siden påvirker dig. hannelynge.dk kan under ingen omstændigheder erstatte fysiologisk, psykologisk, psykiatrisk, eller anden professionel diagnosticering og/eller behandling af uddannede fagpersoner. hannelynge.dk kan derfor under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgerne af din brug af undervisningen. Ved at benytte hannelynge.dk udsættes du for virkemidler, som potentielt kan frembringe stærke følelsesmæssige reaktioner og forandringer hos dig. Derfor bør du være sund og rask for at benytte hannelynge.dk eller arbejde sammen med en professionel behandler, som tager ansvaret sammen med dig, når du bruger hannelynge.dk. Virkemidlerne omfatter eksempelvis (men ikke udelukkende) følgende:

A. Den dybe vejrtrækning kan nedsætte det psykiske forsvar og give adgang til gamle fortrængte følelser oplevelser, herunder traumer, sorg, angst, vrede osv.
B. Arbejdet med kroppen kan fremkalde minder eller associationer, som hannelynge.dk ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.
C. Sprogbrug i videoerne kan aktivere følelser eller følelsesmæssige stemninger, som hannelynge.dk ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger. F.eks. i afspændingsvideoerne.
D. Forkert brug af stemmen i øvelser og sange kan hannelynge.dk ikke kontrollere eller styre, og det er derfor brugerens ejet ansvar, at mærke efter og stoppe ved følelse af ubehag. Enhver følelse af ubehag, som du måtte opleve i forbindelse med din benyttelse af hannelynge.dk, skal og bør føre til, at du ophører med at benytte hannelynge.dk. Hvis du efter at have benyttet hannelynge.dk oplever psykisk eller fysisk ubehag, skal du med det samme søge professionel hjælp hos en uddannet fagperson.
For personer, der lider eller har lidt af psykologiske lidelser (”Udsatte Personer”), kan hannelynge.dk være skadelig. Udsatte Personer må derfor ikke anvende hannelynge.dk. Udsatte Personer er personer, der er eller har været indlagt på et somatisk eller psykiatrisk hospital, skadestue eller lignende som følge af en psykisk lidelse af enhver art. Udsatte Personer er også personer, der (a) er eller har været diagnosticeret med, eller (b) har modtaget eller modtager behandling for én eller flere af følgende lidelser eller lidelser, der kan sidestilles hermed, uden at dette har medført hospitalsindlæggelse: (i) Skizofreni, (ii) personlighedsspaltning (DID), (iii) borderline (grænsepsykose) eller (iv) psykose.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er en Udsat Person, skal du søge rådgivning hos en professionel fagperson, inden du begynder at benytte hannelynge.dk

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE ONLINE UNDERVISNING.

hannelynge.dk har en funktion, som giver dig (”Brugeren”) mulighed for at melde dig til og deltage i online undervisningssessioner som kan blive optaget til senere opload og streaming. Benytter du funktionen, giver du hannelynge.dk tilladelse til at benytte materialet som fastsat i følgende særlige betingelser:

:A. Brugeren overdrager eksklusivt, endeligt, uigenkaldeligt, tidsubegrænset og for ethvert territorium samt med henblik på enhver udnyttelse, uanset om denne udnyttelsesform er kendt eller ukendt på tidspunktet for brugerens accept af disse Særlige Betingelser, og uanset om udnyttelsen sker kommercielt eller ikke-kommercielt, enhver Immateriel Rettighed som brugeren måtte have til materialet.

B. Ved ”Immateriel Rettighed” forstås enhver rettighed efter den til enhver tid gældende og anvendelige materielle lovgivning om immaterialret, eksempelvis – men ikke begrænset til – den danske lovgivnings regler om ophavsret (både økonomiske og ideelle rettigheder), varemærkeret, patenter, markedsføring, brugsmodeller og designs.

C. Brugeren er under ingen omstændigheder berettiget til vederlag, fx i form af royalty eller lignende vederlag, for hannelynge.dk udnyttelse af Materiale i overensstemmelse med disse Særlige Betingelser.

D. Disse Særlige Betingelser indskrænker ikke Brugerens rettigheder i henhold til hannelynge.dk privatlivspolitik.

PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med din oprettelse af en konto hos hannelynge.dk vil vi indhente nogle oplysninger om dig. Det er afgørende for hannelynge.dk, at du føler dig tryg ved at bruge hannelynge.dk, og det er derfor vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger hannelynge.dk indhenter, samt hvad hannelynge.dk har ret til at gøre med dine oplysninger. hannelynge.dk har derfor udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.Oplysninger der indhentes og behandles:hannelynge.dk indhenter og behandler
a) personlige oplysninger, som du indtaster i hannelynge.dk (det vil sige dit navn og din e-mail) samt
b) oplysninger omkring din brug af hannelynge.dk (dette kan fx være oplysninger vedrørende dine foretrukne videoer samt data angående det medie som du bruger til hannelynge.dk men kun således medlemskab bliver muligt).
hannelynge.dk indhenter ikke oplysninger om race, etnicitet, politisk observans, religion, seksuelle præferencer, helbredsmæssige forhold eller filosofiske overbevisninger. Hvis hannelynge.dk bliver opmærksom på, at indhentede oplysninger er fejlagtige eller misvisende, vil hannelynge.dk slette eller berigtige de pågældende oplysninger. Formålet med indhentning og behandling af information:hannelynge.dks formål med at indhente information er, at:

1) kunne identificere dig som bruger
2) kunne servicere dig som bruger bedst muligt
3) beskytte hannelynge.dks rettigheder
4) markedsføre hannelynge.dk.

Dine rettigheder: Som bruger af hannelynge.dk har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig, herunder har du ret til at: (1) blive informeret om, hvilken oplysninger hannelynge.dk indhenter vedrørende dig og din brug af hannelynge.dk samt (2) kræve at oplysninger, som hannelynge.dk har indhentet vedrørende dig, rettes eller slettes, hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkerte. Hvis du ikke længere ønsker, at hannelynge.dk skal kunne indhente oplysninger vedrørende dig, vil hannelynge.dk naturligvis acceptere dit ønske og ophøre med at indhente dine oplysninger. Tilsvarende vil hannelynge.dk, hvis du ønsker det, slette oplysninger, som hannelynge.dk har indhentet vedrørende dig, herunder slette eventuelt billed- eller filmmateriale, medmindre oplysningerne er blevet oploaded og anonymiseret, og det dermed ikke er muligt for hannelynge.dk at identificere dem. Du har mulighed for at udnytte dine rettigheder ved at skrive til hannelynge.dk på følgende e-mailadresse: contact@me.comDet bemærkes, at din brug af hannelynge.dk er frivillig, og hvis du vælger at udnytte dine rettigheder vil hannelynge.dk muligvis ikke være i stand til eller ønske at lade dig fortsætte med at benytte hannelynge.dk.

Den dataansvarlige: hannelynge.dk er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du skrive til hannelynge.dk på følgende e-mailadresse: kontakt@hannelynge.dk

Odense sang og stemme Akademi
V/Hanne Lynge
HC. Andersensgade 22, 5000 Odense C
CVR: DK26150043

Bank:
Nykredit
Konto No.: 5470-0002019284

hannelynge.dk sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som hannelynge.dk indhenter og behandler. Klager:Udover muligheden for at klage direkte til hannelynge.dk via ovenstående e-mailadresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

hannelynge.dk slutbrugerlicensaftale vedrørende hannelynge.dk’s applikation (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem bruger og hannelynge.dk vedrørende ovennævnte webside, inklusive, medier, trykt materiale, lydfiler samt online- eller elektronisk dokumentation. Ved at installere, kopiere, klikke for at acceptere eller på anden måde benytte hannelynge.dk, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig og hannelynge.dk (LICENSGIVER)

Copyright

Hannelynge.dk har copyright på sitet og Hanne Lynge har copyright på samtlige undervisningsfilm og lydfiler. Enhver kopi vil være ulovlig og vil retsforfølges.
Din adgangskode til hannelynge.dk tilhører en og kun en bruger. Koden må ikke deles med nogen.
Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over hannelynge.dk tilhører hannelynge.dk. Ejendomsretten og immaterialrettigheder over indhold/materiale, som der er adgang til ved anvendelse af hannelynge.dk tilhører de respektive ejere af dette og kan være beskyttet af gældende ophavsrets- og anden immaterialretslovgivning og -traktater. AFTALEN giver dig ikke ret til at anvende sådant indhold/materiale. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt hannelynge.dk.

Licenstildeling

hannelynge.dk giver dig licens til at benytte hannelynge.dk personligt og ikke-kommercielt.

(a) Ophavsretsoplysninger. Det er ikke tilladt kopierer materiale fra hannelynge.dk

(b) Distribution. Det er ikke tilladt at distribuere kopier/dele licens til hannelynge.dk tredjepart.

(c) Markedsføring over for tredjemand. hannelynge.dk inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra hannelynge.dk. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå hannelynge.dks sædvanlige distributionskanaler.

(d) Overholdelse af gældende ret. Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af hannelynge.dk.

OpsigelseI tilfælde af misligholdelse af hannelynge.dk kan hannelynge.dk – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige medlemsskabet til ophør straks.


Garantifraskrivelse

hannelynge.dk giver ingen garantier. hannelynge.dk indestår ikke for skader, der måtte være en følge af forkert brug af undervisningsmateialet herunder det skriftlige, video, lydfiler samt billeder.
hannelynge.dk indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer.
hannelynge.dk giver ingen garantier overfor autoriserede brugere eller tredjemand. Ansvarsfraskrivelsehannelynge.dk kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte hannelynge.dk, hvilket gælder, selv om hannelynge.dk måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. hannelynge.dk kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hannelynge.dk eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger. Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal hannelynge.dks ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

LOVVALG OG VÆRNETING

Ovenstående aftale med hannelynge.dk reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

Priser
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer, hvilket dog først vil have indflydelse på medlemmets næste bestilling.


Betaling

Hannelynge.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Hannelynge.dk modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard, Maestro, American Express, Diner’s Club, Paypal.GooglePay og Apple Pay.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Hvis der fremgår en gratis periode, vil beløbet først blive trukket efter denne periode er endt.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK).


Du kan betale med gyldige kreditkort som opkræves via Paypal. Betalingen trækkes så snart du har bestilt medlemsskab

Det er købers ansvar at der er dækning på kortet til at vi kan trække vores tilgodehavende.

Hvornår får jeg adgang?
Du får adgang til undervisningen med det samme din betaling er godkendt.

Kan jeg få pengene tilbage?
Det gælder for alle elektroniske “varer”, at man ikke kan få penge tilbage, hvis man først har pakket dem ud. Så snart du får adgang, svarer det til, at du har “åbnet pakken”. Derfor kan vi desværre ikke give penge tilbage.

AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENT

Her i opstartsperioden skal der betales for en måned af gangen.

Share This